070 700 812, 070 477 594
ул.Јани Лукровски бр.2 - мезанин. 1000 Скопје
contact@capitalgroup.mk

ФОТОВОЛТАИЦИ

Почитувани,

Врз основа на фактот дека во последниот период цената на електричната енергија е во постојан пораст, со што неминовно се наметнува потребата од пронаоѓање на поекономични извори на електрична енергија како за домаќинствата, така и за компаниите би сакале да Ве информирамe дека КАПИТАЛ ГРУП ДООЕЛ Скопје, заедно со тимот на експерти соработници на сите заинтересирани поединци или компании кои имаат интерес за инвестирање во фотонапонски електрани со капацитет од НАЈМАЛКУ 1MW до 200MW може да Ви понудиme комплетни консалтинг услуги при процесот на изградба на фотонапоски електрани.

КОНСАЛТИНГ УСЛУГИ ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОНАПОНСКИ ЦЕНТРАЛИ / ПОСТАВУВАЊЕ НА СОНЧЕВИ ПАНЕЛИ ги вклучуваат следните услуги:

  1. Селектирање на адекватно земјиште и посредување при купување на истото;
  2. Проверка за потврда дали и каде има можност за приклучок на електро дистрибутивната мрежа во Република Македонија;
  3. Посредување при водење на постапка за носење на урбанистичко планска документација за дефинирање на земјиштето со намена за изградба на фотонапонска/сончева централа и трансформација од земјоделско во градежно земјиште;
  4. Изработка на физибилити студија (неопходна е да се изработи за да може врз основа на истата да се добие согласност од ЕВН/МЕПСО за добивање точка на приклучок и енергетска согласност;
  5. Проектирање на сите фази за изградба на фотонапонска/сончева централа;
  6. Аплицирање за добивање на одобрение за изградба на фотонапонска/сончева централа;
  7. Посредување при добивање на лиценца за производство и трговија на електрична енергија;
  8. Комплетна изведба на фотонапонска/сончева централа;
  9. Консалтинг за правни и финансиски работи и друго.

Доколку имате интерес за некои од понудените услуги при процес на обезбедување на документација за изграба на фотонапонски / сончеви електрани со капацитет најмалку од 1mW од 200mW, Ве очекуваме да не контактирате за дадефинираме прецизни модалитети на соработка.

За сите дополнителни прашања, информации, консултации Ви стоиме на располагање да не контактирате на нашата e-mail адреса: contact@capitalgroup.mk или на телефоните 070 700 812; 070 477 594.

КАПИТАЛ ГРУП ДООЕЛ Скопје
консалтинг & недвижности